Jesteś tutaj: Start / O nas / Nasza działalność

Nasza działalność

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTAŃ” jest placówką opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie.

Dom dla Dzieci i Młodzieży PRZYSTAŃ jest Jednostką Organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego

DDM „PRZYSTAŃ” przeznaczona jest dla 14 wychowanków, od 10 do 18 lat lub młodszych w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Placówka sprawuje opiekę całodobową ciągłą. Wychowankowie mogą zostać w placówce po 18 roku życia do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. Za zgodą dyrektora placówki pełnoletni wychowanek może pozostać w placówce do 25 roku życia pod warunkiem  podjęcia dalszej nauki.

Celem DDM jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w ich wychowaniu. Opiekę nad wychowankami sprawują pracownicy pedagogiczni: wychowawcy którzy pracują z dzieckiem i jego rodziną, pedagog, psycholog, pracownicy administracji i obsługi.

Główne zadania DDM „PRZYSTAŃ”   to:

 • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb,
 • zapewnienie udziału w zajęciach wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego,
 • zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
 • praca z rodziną dziecka,
 • organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Ponadto DDM „PRZYSTAŃ”  zapewnia dzieciom:

 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
 • zajęcia specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków organizowane indywidualnie lub grupowo,
 • pomoc w nauce,
 • organizacje czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych.