Nasza działalność - Dom dla Dzieci i Młodzieży PRZYSTAŃ

Dom dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ"

Nasza działalność

Dom dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTAŃ” jest placówką opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie.

Dom dla Dzieci i Młodzieży PRZYSTAŃ jest Jednostką Organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego

DDM „PRZYSTAŃ” przeznaczona jest dla 14 wychowanków, od 10 do 18 lat lub młodszych w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Placówka sprawuje opiekę całodobową ciągłą. Wychowankowie mogą zostać w placówce po 18 roku życia do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. Za zgodą dyrektora placówki pełnoletni wychowanek może pozostać w placówce do 25 roku życia pod warunkiem  podjęcia dalszej nauki.

Celem DDM jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w ich wychowaniu. Opiekę nad wychowankami sprawują pracownicy pedagogiczni: wychowawcy którzy pracują z dzieckiem i jego rodziną, pedagog, psycholog, pracownicy administracji i obsługi.

Główne zadania DDM „PRZYSTAŃ”   to:

Ponadto DDM „PRZYSTAŃ”  zapewnia dzieciom: