Jesteś tutaj: Start / O nas / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia naszej Placówki nie jest długa, ale nieco zawiła, ponieważ na przestrzeni lat 1993 – 2016 wprowadzono wiele różnorakich zmian. Najbardziej znaczące zmiany dotyczyły: celów działalności, specyfiki pracy, organizacji i nazwy.

Placówka została założona z dniem 01.03.1993 r. pod nazwą Ognisko Wychowawcze z siedzibą w Budziwoju Nr 30, na podstawie Aktu Założycielskiego wydanego przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie w dniu 15.02.1993 r. Nr WO.0141-8/93. Była to placówka opiekuńczo – wychowawcza o charakterze profilaktycznym.

Z dniem 01.09.1993 r. w Ognisku Wychowawczym została utworzona Szkoła Podstawowa, a od 01.09 1999 r. Gimnazjum, do których miały zastosowanie przepisy dotyczące szkoły specjalnej dla dzieci z zaburzeniami zachowania. W szkołach tych realizowali obowiązek nauczania wychowankowie Ogniska Wychowawczego. Celem działalności była praca
z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w wychowaniu dziecka. Pobyt w placówce był wówczas dobrowolny.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego od dnia 01.01.1999 r. Ognisko Wychowawcze w Budziwoju zostało jednostką organizacyjną powiatu rzeszowskiego.

Od 01.01.2000 r. w Budziwoju zaczęły funkcjonować nazwy ulic, więc od tego czasu Ognisko Wychowawcze było usytuowane przy ul. Milenijnej 152.

W 2000 r. rozpoczęło się wprowadzanie wielu zmian dzięki którym Ognisko Wychowawcze mogło spełniać wymagania stawiane placówkom socjalizacyjnym. Konsekwencją wprowadzanych zmian było:

- w 2001 r. zmieniona została nazwa Ogniska Wychowawczego w Budziwoju na Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Budziwoju, w skład zespołu wchodziła Placówka Socjalizacyjna i Placówka Wsparcia Dziennego (Uchwała Nr 92/299/2001 z dnia 11.12.2001 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego ),

- w 2004 r. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Budziwoju, został przekształcony z Placówki Socjalizacyjnej i Wsparcia Dziennego w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Placówkę Socjalizacyjno – Interwencyjną (Uchwała Nr XVI/131/04 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2004 r.)

- w 2006 r. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Budziwoju został przekształcony w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Budziwoju (Uchwałą Nr XXXII/278/06 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2006 r.).

W związku z przyłączeniem Budziwoja do miasta Rzeszowa, z dniem 01.01.2010 r. Placówka zmieniła adres i od tego dnia nasza siedziba mieści się w Rzeszowie przy  ul. Budziwojskiej 149.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza od 01.09.2006 r. do 31.12.2012 r. była przeznaczona wyłącznie dla chłopców, w wieku od 13 roku życia, w swojej pracy specjalizowała się opieką nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną zaburzeniami zachowania, demoralizacją, problemami szkolnymi. Z dniem 01.09.2006 r. ze struktury Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Budziwoju wyłączona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Budziwoju i Gimnazjum Specjalne w Budziwoju (Uchwała Nr XXXIV/290/06 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 13 września 2006 r.).

Od 01.01.2013 r. celem Placówki jest zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowej lub całkowitej opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. Misją Placówki jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w ich wychowaniu. W placówce można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 wychowanków w tym wychowankowie którzy osiągnęli pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. Placówka, przeznaczona jest dla dzieci
od 10 roku życia lub młodszych w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia
za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się przez całą dobę.

Z dniem 13 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XVIII/196/16 Rady Powiatu Rzeszowskiego dotychczasowa nazwa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza została zastąpiona nazwą: Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań”.

Bez względu na zmieniające się nazwy naszej placówki, różnego rodzaju zapisy w statutach,  regulaminach, placówka ta zawsze była dla dzieci i młodzieży po to aby pomóc w ich wychowaniu i być z nimi w niełatwym okresie życia.