Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W TRYBIE RODO

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej zwanego „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych, szanując Państwa prawa i zapewniając wysoki standard ochrony danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” w Rzeszowie.

– adres korespondencyjny: 35-317 Rzeszów ul. Budziwojska 149, woj. podkarpackie.

 

  1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w DDM „Przystań”
    w Rzeszowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iodprzystan@gmail.com

 

  1. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w naszej placówce.

            DDM „Przystań” w Rzeszowie przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny
z tymi celami. Głównym celem przetwarzania danych osobowych w naszej placówce jest realizacja ustawowych zadań Domu dla  Dzieci i Młodzieży.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

            Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

– celach przetwarzania,

– podstawach prawnych przetwarzania,

– osobach, których dane są przetwarzane,

– odbiorcach danych,

– okresach przechowywania,

zamieszczono w wykazie obszarów w których przetwarzane są dane DDM „Przystań”
w Rzeszowie.

  1. Odbiorcy danych osobowych.

            W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, związanych z realizacją umowy lub prawnych obowiązków ciążących na administratorze.

 

  1. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

– prawo dostępu do własnych danych osobowych,

– prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

  1. W naszej placówce w trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.
8 marca 2019